شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

ارزیابی خدمات فروش خودرو

  • خانه
  • |
  • ارزیابی خدمات فروش خودرو
گزارش وضعیت ارزیابی خدمات فروش صنعت خودرو در سال 1399

گزارش وضعیت ارزیابی خدمات فروش صنعت خودرو در سال 1399

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، گزارش ارزیابی خدمات فروش شرکت‌ های عرضه‌ کننده خودرو در سال ۱۳۹۸ را منتشر کرد. به گزارش روابط عمومی ISQI – این ارزیابی خدمات فروش ، چهارمین دوره سنجش الزامات حوزه خدمات فروش بر اساس دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات فروش صنعت خودرو بوده که نتایج ارزیابی های صورت

ادامه...>
ارزیابی رضایت مشتریان از خدمات فروش خودرو
گزارش رضایت مشتریان از خدمات فروش خودروهای سواری - سال 1397
گزارش رضایت مشتریان از خدمات فروش خودروهای سواری - سال 1398
ارزیابی رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش خودرو
رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش خودروهای سواری در سال 97
رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش خودروهای سواری در سال 98
ارزیابی رضایت مشتریان از کیفیت خودرو
گزارش اندازه‌گیری رضایت مشتریان و شاخص IQS از کیفیت خودروهای عرضه شده در سال 1397
گزارش اندازه‌گیری رضایت مشتریان و شاخص IQS از کیفیت خودروهای عرضه شده در سال 1398
ارزشیابی کیفی خودرو
گزارش ارزشیابی کیفی خودرو آذر 1400
گزارش ارزشیابی کیفی خودرو آبان 1400
گزارش ارزشیابی کیفی خودرو مهر 1400
گزارش ارزشیابی کیفی خودرو شهریور 1400
گزارش ارزشیابی کیفی خودرو تیر 1400
گزارش ارزشیابی کیفی خودرو خرداد 1400
گزارش ارزشیابی کیفی خودرو فروردین 1400
گزارش ارزشیابی کیفی خودرو اردیبهشت 1400
گزارش ارزشیابی خودرو اسفند 92
گزارش ارزشیابی خودرو بهمن 92
 ارزیابی خدمات فروش خودرو
گزارش وضعیت ارزیابی خدمات فروش صنعت خودرو در سال 1398
گزارش وضعیت ارزیابی خدمات فروش صنعت خودرو در سال 1399
رسیدگی به شکایات
No posts found
ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو و نیرو محرکه
گزارش وضعیت ارزیابی خدمات پس از فروش صنعت خودرو در سال 1398
گزارش وضعیت خدمات پس از فروش شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو در سال 1399