شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

فرالاجیک

رسیدگی به شکایات مشتریان صنعت خودرو و کالا

 تکمیل فرم درخواست شاکی جهت بازدید وسیله نقلیه توسط کارشناسان رسمی دادگستری منتخب واحد رسیدگی به شکایات مشتریان صنعت خودرو و کالا در بسیاری از کشور‌ها، کیفیت خدمات پس از فروش یکی از معیارهای مهم برای امتیازدهی به یک برند محصول لوازم خانگی است. چراکه خدمات پس از فروش، بخشی از حقوق مشتریان لوازم خانگی است که ‌باید پس از تحویل و طی دوره استفاده از کالا تحقق یابد؛ بعلاوه این خدمات در کالاهایی که درجه سرمایه‌‌ای آن‌ها بالاتر و

more
No other content was found
Evaluation of Customer Satisfaction with Car Sales Services
گزارش رضایت مشتریان از خدمات فروش خودروهای سواری - سال 1398
گزارش رضایت مشتریان از خدمات فروش خودروهای سواری - سال 1397
گزارش رضایت مشتریان از خدمات فروش خودروهای سواری - سال 1398
گزارش رضایت مشتریان از خدمات فروش خودروهای سواری - سال 1397
گزارش رضایت مشتریان از خدمات فروش خودروهای سواری - سال ۱۳۹6
گزارش رضایت مشتریان از خدمات فروش خودروهای سواری - تابستان سال ۱۳۹6
گزارش رضایت مشتریان از خدمات فروش خودروهای سواری - بهار سال ۱۳۹6
گزارش رضایت مشتریان از خدمات فروش خودروهای سواری - سال ۱۳۹۵
گزارش رضایت مشتریان از خدمات فروش خودروهای سواری - سال ۱۳۹۴
گزارش رضایت مشتریان از خدمات فروش خودروهای سواری – نیمه دوم سال ۱۳۹۳
Evaluation of Customer Satisfaction with Car After-Sales Service
رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش خودروهای سواری در سال 98
رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش خودروهای سواری در سال 97
رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش خودروهای سواری در سال 98
رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش خودروهای سواری در سال 97
رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش خودروهای سواری در سال 96
گزارش رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش خودروهای کار – سال ۱۳۹3
گزارش رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش خودروهای سواری – سال ۱۳۹4
گزارش رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش خودروهای سواری – سال ۱۳۹3
گزارش رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش خودروهای سواری – سال ۱۳۹۵
گزارش رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش خودروهای سواری – نیمه اول سال ۱۳۹۵
Evaluation of Customer Satisfaction with Car Quality
گزارش اندازه‌گیری رضایت مشتریان و شاخص IQS از کیفیت خودروهای عرضه شده در سال 1398
گزارش اندازه‌گیری رضایت مشتریان و شاخص IQS از کیفیت خودروهای عرضه شده در سال 1397
Evaluation of Car Sales Services
گزارش وضعیت ارزیابی خدمات فروش صنعت خودرو در سال 1398
گزارش وضعیت ارزیابی خدمات فروش صنعت خودرو در سال 1399
Handling Complaints
رسیدگی به شکایات مشتریان صنعت خودرو و کالا
Evaluation of After-Sales Service of Car & Powertrain
گزارش وضعیت ارزیابی خدمات پس از فروش صنعت خودرو در سال 1398
گزارش وضعیت خدمات پس از فروش شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو در سال 1399
نمایشگاه زیست بوم