شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

کاتالیست ها و خودروهای دیزلی زیر ذره بین بازرسی و استاندارد

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با حمایت سازمان ملی استاندارد دو آزمایشگاه جدید خود در حوزه بازرسی کیفیت خودرو و قطعات را راه اندازی کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، امروز و با حضور دکتر اسلام پناه معاون رییس جمهور و رییس سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فعالان حوزه صنعت و قطعات خودرو، از دو آزمایشگاه جدید خود در حوزه بازرسی کیفی و عملکردی کاتالیست کانورتورها و اندازه گیری ذرات معلق خروجی خودروهای دیزلی بهره برداری کرد.

در این مراسم اسلام پناه، رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: افتتاح و بهره برداری از این دو آزمایشگاه مهم را به فال نیک می گیریم و این نشان دهنده عزم جدی تمام بخش ها برای شکستن فشار تحریم و خودباوری در عرصه های مختلف صنعتی کشور است.

وی ادامه داد: من باور دارم برای نظارت و ارتقا کیفیت محصولات صنعتی باید یک تحول عظیم در نظارت ها ایجاد کنیم و بیش از گذشته از شرکتهای همراه بهره بگیریم.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر اجباری بودن استانداردهای ۸۵ گانه خودرو گفت: هر خودرویی که تمامی این استانداردهای ۸۵ گانه را پاس نکند اجازه شماره گذاری نخواهد داشت.

اسلام پناه با اشاره به اهمیت راه اندازی تست تصادف در‌کشور‌گفت: من باور دارم این مهم توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و با حمایت هایی که ما خواهیم کرد برای اولین بار در کشور راه اندازی خواهد شد و از این طریق ضمن کاهش خروج ارز، زمینه برای نظارت دقیق تر بر خودروهای تولیدی و همچنین افزایش کیفیت آن فراهم خواهد شد.

وی در‌ مورد اهمیت راه اندازی این دو آزمایشگاه جدید شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گفت: با راه اندازی و بهره برداری از این دو آزمایشگاه آثار ملموس آن در کاهش آلایندگی خودروهای سواری و تجاری قابل مشاهده خواهد بود و این حرکت بزرگ در این مسیر قابل تقدیر است.

حسینی کیا، نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: این مجموعه ارزشمند و دانش بنیان تا کنون فعالیت های گسترده ای در حوزه ارزیابی و بازرسی کیفیت محصولات صنعتی به خصوص خودرو داشته و برنامه های آتی این شرکت حکایت از پویایی و حرکت های بزرگتر در آینده ای نزدیک دارد.

وی ادامه داد: آمار تلفات جاده ای در کشور بسیار بالا ناراحت کننده است و باید هرچه زودتر آزمایشگاه های اینچنینی و تست تصادف در کشور راه اندازی شود تا از این طریق این آمار را تا حد زیادی کاهش داد.

سعید تاجیک مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نیز با اشاره به اهمیت راه اندازی و بهره برداری از این آزمایشگاه ها گفت: این دو آزمایشگاه با حمایت سازمان ملی استاندارد و برای نظارت دقیق تر بر کیفیت خودروهای داخلی راه اندازی شده و نیاز کشور در این حوزه را تا حدود زیادی برطرف خواهد کرد.

گفتنی است آزمایشگاه آزمون ذرات معلق خروجی خودروهای دیزلی مطابــق دســتورالعمل مصــوب، آزمــون اندازهگیــری تعــداد ذرات معلــق (PN) خروجــی از خودروهــای دیزلــی بــا اســتفاده از دســتگاه ذرهشـمار (AVL DITEST COUNTER ) و همچنیـن تجهیـزات رول دینامومتـر خودروهـای سـنگین انجـام افتتاح و بهره برداری شده است و تمام تجهیـزات آن در داخــل کشــور انحصــار ی بــوده و علاوه بــر آزمــون اندازه گیــری ذرات معلــق، آزمونهــای تــوان ســر چــرخ، کدر یســنجی، آزمــون آلایندگـی بـاتجهیـزات آنالایـزر پرتابـلو آزمونهـای عملکـردی بـا پیمایـش بـر روی شاسـی دینامومتـر درایـن آزمایشـگاه قابـل انجـام است.

همچنین در آزمایشگاه بازرسی کیفی و عملکردی کاتالیست کانورتورها، آنالیـز فلـزات گرانبهـای کاتالیسـت کانورتـور بـا اسـتفاده از دسـتگاه ICP امـکان پذیـر بـوده و آزمونهـای مذکـور مطابـق بـااسـتانداردPSA-D175367وR83بـاهـــــدف ارزیابـی کیفـی قطعـه کاتالیسـت کانورتـور انجـام می‌گـردد.

همچنیـن فـــــرآیند پیـرسـازی کاتالیسـت(CatalystAging) جهـت انجـام آزمونهـای آلایندگـی،دوام و طـول عمـر قطعـه مذکـور قابـل انجـام خواهـد بـود و ظرفیـت آزمـون تعییـن فلـزات گرانبهـا سـالانه ۱۰۰ تسـت می باشـد.

Previous slide
Next slide
مطالب بیشتر

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
نمایشگاه قطعات خودرو حضور isqi (isqi.co.ir)
نمایشگاه قطعات خودرو حضور isqi