آلایندگی خودرو

بخش نظارت بر آلایندگی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از سال ۱۳۷۸ ماموریت بازرسی و نظارت بر آلایندگی و مصرف سوخت خودروهای سواری بنزینی، سنگین دیزلی و موتورسیکلت را از سوی سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست به شرح ذیل بر عهده دارد:

 • بازرسی و نظارت بر رعایت استاندارد آلایندگی در مراحل TA و COP برای خودروهای سواری تولیدی و وارداتی مطابق استانداردهای مصوب (ECE R83) و صدور تأییدیه آلایندگی
 • بازرسی و نظارت بررعایت استانداردهای آلایندگی در مراحل TAو COP موتورسیکلت‌ها  مطابق استاندارد های EU134/2014 و EU168/2013
 • بازرسی و نظارت بر سطحصدای خودرو های سبک ،سنگین  و موتورسیکلت‌ مطابق استانداردهای INSO 4243 و INSO 15854  و ISIRI 10282
 • بازرسی و نظارت برخودروهای دیزلی بر اساس مدارک و مستندات فنی معتبر و نظارت بر آزمون‌های احتمالی مطابق استاندارد ECE R49  و ECE R85
 • تهیه گزارشات تفصیلی و تحلیلی،سرانه مصرف سوخت و آلاینده‌های خودروها و ارائه به سازمان‌های ذیربط

نظارت بر اجرای استانداردهای آلایندگی خودرو طی مراحل ذیل صورت می‌گیرد:

اجرای مرحله  TA:

 • درخواست مدارک و اطلاعات فنی خودرو
 • بازدید از خودرو و مطابقت با مدارک فنی
 • پیمایش ۳۰۰۰ کیلومتر جهت آماده‌سازی برای آزمون های تایید نوع
 • انجام آزمون‌های مربوطه و مقایسه با حدود مجاز استاندارد
 • تهیه گزارش در صورت احراز شرایط استاندارد و ارءه آن به سازمان حفاظت محیط زیست جهت صدور مجوز شماره گذاری

اجرای مرحله COP:

 • بازرسی از خطوط تولیدو قطعات مرتبط با آلایندگی و نمونه برداری بصورت تصادفی از خودروهای تولیدی
 • ارسال نمونه‌های اخذ شده به مرکز آزمون
 • انجام آزمون‌های لازم
 • بررسی، تحلیل نتایج و محاسبات آماری
 • ارائه گزارش نتایج به سازمان حفاظت محیط زیست

 

همچنین با توجه به واردات خودرو های سنگین کارکرده ،این بخش مجوزهای لازم در خصوص بازرسی از این دسته خودرو ها را از سازمان حفاظت محیط زیست جهت شماره گذاری دارا می باشد.

آلایندگی خودرو

مسئول مربوطه: 

آقای درم‌بخش

تلفن تماس: ۴۳۹۰۴۲۴۴