شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

تحلیل خدمات جدید ISQI با استفاده از بوم مدل کسب و کار

ایده های همکاران شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در نظام پیشنهادات کسب و کار، مورد تحلیل کمیته بازار این شرکت قرار میگیرد.

به گزارش روابط عمومی ISQI, اعضای کمیته بازار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با رویکرد کارتیمی و تکیه بر ارزش های محوری این شرکت، ایده های دریافتی از سوی همکاران که قابلیت تبدیل شدن به خدمات جدید را دارند، براساس بوم مدل کسب و کار مورد بررسی قرار داده و بیزینس مدل های شکل گرفته را در این کمیته مورد بحث و چالش قرار می دهند.

بر این اساس، خدمات جدید پس از گذراندن مرحله ی مذکور وارد فاز امکان سنجی شده و در صورت برخورداری از قابلیت اجرا، پس از اجرای آزمایشی، وارد اجرای نهایی پروژه خواهند شد.

Previous slide
Next slide
مطالب بیشتر

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
سالروز 35 سالگی شرکت isqi
بنر 35 سالگی شرکت isqi