شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

کمیته بازار ISQI با استفاده از بوم مدل کسب و کار خدمات جدید را مورد تحلیل قرار میدهد

ایده های همکاران شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در نظام پیشنهادات کسب و کار، مورد تحلیل کمیته بازار این شرکت قرار میگیرد.

به گزارش روابط عمومی ISQI, اعضای کمیته بازار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با رویکرد کارتیمی و تکیه بر ارزش های محوری این شرکت، ایده های دریافتی از سوی همکاران که قابلیت تبدیل شدن به خدمات جدید را دارند، براساس بوم مدل کسب و کار مورد بررسی قرار داده و بیزینس مدل های شکل گرفته را در این کمیته مورد بحث و چالش قرار می دهند.

بر این اساس، خدمات جدید پس از گذراندن مرحله ی مذکور وارد فاز امکان سنجی شده و در صورت برخورداری از قابلیت اجرا، پس از اجرای آزمایشی، وارد اجرای نهایی پروژه خواهند شد.

 

Previous slide
Next slide