شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

واحد رسیدگی به شکایات مشتریان خودرویی ISQI خبر داد: رشد بی سابقه رضایت شاکیان از روند رسیدگی به شکایات خودرویی

گزارش عملکرد شرکتهای عرضه‌کننده خودرو درخصوص رسیدگی به شکایات مشتریان شش ماهه اول سال ۱۳۹۹، توسط واحد رسیدگی به شکایات خودرویی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شد که حکایت از مختومه شدن حدود ۹۹ درصد شکایات واصله را دارد.

به گزارش روابط عمومی ISQI،‌ براساس این گزارش طی نیم سال اول سال جاری ۴۹۰ شکایت از ارگانهای ذیربط جهت بررسی فنی، اظهارنظر، پیگیری و حل و فصل موضوع به شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ارجاع شد که از این بین ۴۸۵ مورد شکایت مختومه اعلام شدند.

طبق نتایج حاصل از این گزارش، از میان شکایات مختومه شده ۱۹۴ مورد پس از بررسی بعمل آمده، نامرتبط با تعهدات شرکت عرضه‌کننده تشخیص داده شده و ۲۹۱ شکایت به سرانجام رسیدند.

نکته جالب توجه در این گزارش اینست که بیش از ۸۰درصد شکایات به سرانجام رسیده، رضایتمندی شاکی را به‌دنبال داشته و مابقی پس از ارجاع به مراجع قانونی خاتمه یافته‌اند و این در حالی است که در مدت مشابه سال پیش حدود ۶۰ درصد شکایات همراه با رضایت شاکی به سرانجام رسیدند.

لازم به ذکر است طی شش ماه ابتدای سال ۹۸، تعداد ۵۸۲ شکایت به این واحد واصل شد و از آن میان حدود ۹۰درصد پرونده‌ها خاتمه یافتند که حاکی از رشد چشمگیر عملکرد واحد مذکور در فرآیند رسیدگی به شکایات خودرویی است.

 

 

و ا ح د ر س ی د گ ی ب ه ش ک ا ی ا ت

م ش ت ر ی ا ن خ و

د ر و ی ی I S Q I خ ب ر د ا د :

 ش د ب ی س ا ب ق ه ر ض ا ی ت ش ا ک ی ا ن

ا ز ر و ن د ر س ی د گ ی

ب ه ش ک ا ی ا ت خ و د ر و ی ی

Previous slide
Next slide