شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

تقدیر از همراهان کیفیت به مناسبت دومین سالروز رونمایی همراه کیفیت

مراســم دومیــن ســالروز رونمایی و ابــلاغ نظام جامــع قدردانی از پیشــنهادات و فعالیت های ویژه کارکنان ISQI، روز ۹۹/۷/۷ با برپایی گالری تصاویر و گزارشــات حاصل از عملکرد دو ســاله این نظام در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، برگزار شد.

بــه گزارش روابــط عمومی ISQI، برپایی این گالری به پیشــنهاد یکــی از همراهان کیفیــت با موضــوع “برگزاری مــوزه خلاقیت” صــورت گرفت که پــس از آن طی مراســمی از محمد رســتگار، فاطمه اســماعیلی و لیدا شــاکر به عنوان “نفرات برتر در عملکــرد یکســاله”، واحدهای ارتباطات و فناوری اطاعــات به عنوان “واحدهای مجــری برتر”، واحد مهندســی بازرســی خودرو به عنــوان “واحد کیفــی برتر” و همچنین ســیاوش هزارخوانی، شــهرام حصیرباف و روح اله مانی از برندگان “مسابقه اســتعدادیابی ISQI ” که نتیجه اجرای یکی از پیشــنهادات بود، بــا اهدای تندیس، لوح و جوایز توســط مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و اســتاندارد ایران تقدیر شد.

همچنیــن در ایــن مراسم پــس از ارائــه عملکــرد یکســاله دبیرخانــه نظــام پیشــنهادات توســط مدیــر واحــد منابــع انســانی ، گــپ و گفتــی دوســتانه با نماینــدگان واحدهــای اجرایــی و ســتادی حاضــر در جلســه پیرامــون نقــاط قابــل بهبــود نظــام پیشــنهادات و افزایــش مشــارکت کارکنــان صــورت گرفت.

اشــکان گلپایگانی مدیرعامل شــرکت بازرســی کیفیت و اســتاندارد ایــران در این جلســه، نظــام پیشــنهادات را هماننــد رگ‌هــای جاری شــرکت دانســت و تاکید کرد: “با افزایش اثربخشــی این نظام در شــرکت علاوه بر مشــارکت بیشــتر همکاران در عیب‌یابــی و بهبــود فرآیندهــا، موانع و مشــکلاتی که می‌توانــد در عملکردهای ســازمان وجود داشته باشد، ســریع‌تر شناسایی و رفع می‌شــود.”

علاوه بر آن به عنوان یکــی از راه‌های توســعه کســب و کارهای جدید از مســیر نظام پیشــنهادات لازم اســت تغییراتی در ســاختار امتیــاز دهی و جاری ســازی این ایده‌ها ایجاد شــود. همچنیــن مقــرر شــد عارضــه یابــی و بهبــود نظــام پیشــنهادات و افزایــش مشــارکت کارکنــان در دســتور کار اعضــا قــرار گیــرد. در پایــان به پاس عملکرد خــوب همکاران در دبیرخانه‌های پیشــنهادات از ســحر مهدی پور، هنگامه ســعیدی و لیلا طاهری تقدیر و تشکر صورت گرفت.

Previous slide
Next slide
مطالب بیشتر

ارسال پیام

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
نمایشگاه قطعات خودرو حضور isqi (isqi.co.ir)
نمایشگاه قطعات خودرو حضور isqi