شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

برگزاری جلسه هم‌اندیشی نمایندگان شعب ISQI

جلسه هم‌اندیشی نمایندگان شعب شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، ۲۰آذرماه در ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی  ISQI، طی این جلسه مباحثی چون انتظارات کمی و کیفی شرکت از نمایندگیها، معرفی خدمات جدید شرکت، رتبه‌بندی اتاق بازرگانی و آموزش مقدماتی  ۵S مطرح شد.

همچنین نتایج حاصل از ارزیابی ادواری شعب طی ۶ ماهه ابتدایی سال جاری مورد بررسی قرار گرفت و در پایان جلسه پرسش و پاسخ میان نمایندگان و مسوولین صورت گرفت.

 

 

 

 

 

ج ل س ه ه م‌ ا ن د ی ش ی ن م ا ی ن د گ ا ن ش ع ب ش ر ک ت ب ا ز ر س ی ک ی ف ی ت و ا س ت ا ن د ا ر د ا ی ر ا ن ، ۲ ۰ آ ذ ر م ا ه د ر س ا خ ت م ا ن م ر ک ز ی ا ی ن ش ر ک ت ب ر گ ز ا ر ش د .

ج ل س ه ه م‌ ا ن د ی ش ی ن م ا ی ن د گ ا ن ش ع ب ش ر ک ت ب ا ز ر س ی ک ی ف ی ت و ا س ت ا ن د ا ر د ا ی ر ا ن ، ۲ ۰ آ ذ ر م ا ه د ر س ا خ ت م ا ن م ر ک ز ی ا ی ن ش ر ک ت ب ر گ ز ا ر ش د .

ج ل س ه ه م‌ ا ن د ی ش ی ن م ا ی ن د گ ا ن ش ع ب ش ر ک ت ب ا ز ر س ی ک ی ف ی ت و ا س ت ا ن د ا ر د ا ی ر ا ن ، ۲ ۰ آ ذ ر م ا ه د ر س ا خ ت م ا ن م ر ک ز ی ا ی ن ش ر ک ت ب ر گ ز ا ر ش د .

Previous slide
Next slide