شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و شرکت بیمه رازی

تفاهم نامه همکاری دو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و شرکت بیمه رازی در راستای طراحی و عرضه خدمات بیمه‌ای نوین در حوزه صنعت خودرو و دیگر صنایع مورد نظر طرفین، یکشنبه ۱۲ آبان‌ماه منعقد گردید.

به گزارش روابط عمومی ISQI، این تفاهم نامه با حضور اشکان گلپایگانی (مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران) و سید مجید بختیاری (مدیرعامل شرکت بیمه رازی) به امضا رسید و مفاد آن شامل عرضه خدمات جدید بیمه‌ای ، تحقیقات کسب‌وکار، پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی بیمه‌ای، آموزش و مشارکت‌های بین‌المللی است.

این همکاری افق‌های روشن و پرامیدی برای ایجاد بیمه‌های نوین در ایران به همراه خواهد داشت.

 

 

ت ف ا ه م ن ا م ه ه م ک ا ر ی د و ش ر ک ت  ب ا ز ر س ی   ک ی ف ی ت و ا س ت ا ن د ا ر د ا ی ر ا ن و ش ر ک ت ب ی م ه ر ا ز ی د ر  ر ا س ت ا ی ط ر ا ح ی و ع ر ض ه خ د م ا ت ب ی م ه ‌ ا ی ن و ی ن د ر ح و ز ه   ص ن ع ت   خ و د ر و   و   د ی گ ر ص ن ا ی ع م و ر د ن ظ ر ط ر ف ی ن ، ی ک ش ن ب ه ۱ ۲ آ ب ا ن ‌م ا ه م ن ع ق د گ ر د ی د .

Previous slide
Next slide