بخش نظارت بر آلایندگی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از سال ۱۳۷۸ مأموریت بازرسی و نظارت بر آلایندگی و مصرف سوخت خودروهای سواری بنزینی، سنگین دیزلی و موتورسیکلت را از سوی سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست به شرح ذیل بر عهده دارد:

 • بازرسی و نظارت بر رعایت استاندارد آلایندگی در مراحل TA و COP برای خودروهای سواری تولیدی مطابق استانداردهای مصوب (ECE R83) و صدور تأییدیه آلایندگی
 • بازرسی و نظارت بر رعایت استانداردهای آلایندگی در مراحل TAو COP موتورسیکلت‌ها  مطابق استانداردهای مصوب
 • بازرسی و نظارت بر سطح صدای خودرو و موتورسیکلت‌ مطابق استانداردهای مربوطه
 • بازرسی و نظارت بر خودروهای دیزلی بر اساس مدارک و مستندات فنی معتبر و نظارت بر آزمون‌های احتمالی
 • تهیه گزارشات تفصیلی و تحلیلی، سرانه مصرف سوخت و آلاینده‌های خودروها و ارائه به سازمان‌های ذیربط

 

نظارت بر اجرای استانداردهای آلایندگی طی مراحل ذیل صورت می‌گیرد:

اجرای مرحله  TA:

 • درخواست مدارک و اطلاعات فنی خودرو
 • بازدید از خودرو و مطابقت با مدارک
 • پیمایش ۳۰۰۰ کیلومتر جهت آماده‌سازی برای آزمون
 • انجام آزمون‌ها و مقایسه با حدود مجاز
 • صدور تأییدیه در صورت احراز شرایط استاندارد به سازمان حفاظت محیط زیست

اجرای مرحله COP:

 • بازرسی از خطوط تولید و نمونه برداری
 • ارسال نمونه‌های اخذ شده به مرکز آزمون
 • انجام آزمون‌های لازم
 • بررسی، تحلیل نتایج و محاسبات آماری
 • ارائه گزارش نتایج به سازمان حفاظت محیط زیست