شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

مسئولیت اجتماعی

خانه | درباره ISQI | مسئولیت ما | مسئولیت اجتماعی

خط مشي مسئوليت اجتماعي ما

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران متعهد اسـت كه در كليه اركان كسـب و كار خود و شـركت‌هاي تابعه با نگاهي مسئولانه و بلند مدت در قبال كارکنان، مشـتريان، سـهامداران و جامعه ارزش آفرين باشد و براي دستيابي به اين اهداف:

  • ما تعامل شفاف و صادقانه‌اي با ذينفعان خود داريم و با پايش مستمر نيازها و انتظارات آن‌ها سعي خواهيم كرد نظرات آن‌ها مبناي آگاهانه تصميمات ما براي پرداختن به مسئوليت اجتماعي باشند.
  • ما با كاركنان خود منصفانه و با احترام رفتار مي‌كنيم، فرصتهاي كاري برابر در اختيار آن‌ها قرار مي‌دهيم، با ارائه آموزش‌هاي هدفمند آن‌ها را در مسير پيشـرفت شغلي ياري مي‌دهيم و همچنين آن‌ها را در توسعه اقدامات كسب و كار مشاركت مي‌دهيم.
  • ما محيط كاري امن و سالم را فراهم مي‌كنيم كه در آن خطرات موثر بر كاركنان و دارايي‌هاي مشهود حذف و يا به حداقل رسانده شود.
  • ما تلاش مي‌كنيم با افزايش ارزش كسـب و كار مسـئوليت خود را در قبال سهامداران و كليه ذينفعان و نيز توسعه اقتصادي جامعه ايفا نماييم.
  • ما مطابق قوانين و مقررات زيست محيطي فعاليت مي‌كنيم و ســعي مي‌كنيم با شناسايي و ارزيابي اثر خدمات و محصولات شركت بر محيط زيست همواره پيامد تاثيرات كسـب و كار خود را بر محيط زيست كاهش دهيم و با تعريف رويكردهايي در خصوص مديريت پسماند، كاهش مصارف انرژي و استفاده از كالاهاي سازگار محيط زيست، مسئوليت خود را در قبال توسعه پايدار به عهده گيريم.
  • ما بر انجام كسب و كار بر پايه درستكاري و شفافيت باور داريم و بر پايبندي به اصول اخلاق حرفه‌اي و حفظ حقوق ذينفعان مصمم هسـتيم. درستكاري در كليه مراحل كاري، اسـتقلال، بي طرفي و پرهيز از تضـاد منافع به منظور حفظ سلامت فعاليت‌هاي كسب و كار، پايبندي به رازداري و عدم افشاي اطلاعات مشتريان، مقابله با رشاء و ارتشاء و بازاريابي منصفانه و بدور از اطلاعات كذب و اغراق آميز، چارچوب تعريف اخلاق حرفه‌اي در شركت ما هستند كه براي دستيابي به آن‌ها تلاش خواهيم كرد.

مسئولیت اجتماعی ما

مسئولیت اجتماعی یکی از رویکردهای مورد نظر و مهم در برنامه‌های جاری و اهداف آتی ماست که براساس مدل بین‌المللی GRI در شرکت جاری ‌سازی شده و سعی داریم که هم راستا با ماموریت و ارزش‌های سازمانی خود آن را اجرا نماییم.

بدین منظور با توجه به رویکرد شرکت جهت حفظ محیط ‌زیست ، ارتقای ایمنی و کیفیت و رسالت خود جهت حفظ سلامت و توسعه فرهنگی نسل فردای کشور بخش‌های هدف ذیل برای کمک‌های خیرخواهانه در راستای مسئولیت اجتماعی انتخاب شده‌اند و هرساله یک هزارم فروش شرکت صرف این امور می‌شود :

  • کودکان

تجهیز و ایمن‌سازی زمین‌های بازی و مدارس و مهدکودک‌ها

فرهنگ‌سازی کیفیت و ایمنی از طریق تامین و توزیع لوازم تحریر

  • افراد کم توان و آسیب‌دیده از نواقص کیفیت و ایمنی در صنعت (نظیر حوادث ناشی از تصادفات ، تجهیزات تفریحی ، آسانسور و …)

                  کمک هزینه درمان یا تامین ملزومات

                 ایجاد اشتغال به‌صورت دورکاری

                  کمک هزینه آزادی از زندان

  • محیط زیست

اقدامات مرتبط با ارتقای کیفیت هوا (نظیر کاشت درخت و …)

               حمایت از گونه‌های گیاهی و جانوری

با آروزی توسعه پایدار برای میهن عزیزمان ایران

مسئولیت اجتماعی
خط مشی مسئولیت اجتماعی
باشگاه کیفیت نسل فردا
حضور isqi در نمایشگاه کار
بنر افتتاحیه آزمایشگاه آزمون قطعات آسانسور