شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی یکی از رویکردهای مورد نظر و مهم در برنامه‌های جاری و اهداف آتی ماست که براساس مدل بین‌المللی GRI در شرکت جاری ‌سازی شده و سعی داریم که هم راستا با ماموریت و ارزش‌های سازمانی خود آن را اجرا نماییم.

بدین منظور با توجه به رویکرد شرکت جهت حفظ محیط ‌زیست ، ارتقای ایمنی و کیفیت و رسالت خود جهت حفظ سلامت و توسعه فرهنگی نسل فردای کشور بخش‌های هدف ذیل برای کمک‌های خیرخواهانه در راستای مسئولیت اجتماعی انتخاب شده‌اند و هرساله یک هزارم فروش شرکت صرف این امور می‌شود :

  • کودکان

تجهیز و ایمن‌سازی زمین‌های بازی و مدارس و مهدکودک‌ها

فرهنگ‌سازی کیفیت و ایمنی از طریق تامین و توزیع لوازم تحریر

 

  • افراد کم توان و آسیب‌دیده از نواقص کیفیت و ایمنی در صنعت (نظیر حوادث ناشی از تصادفات ، تجهیزات تفریحی ، آسانسور و …)

                  کمک هزینه درمان یا تامین ملزومات

                 ایجاد اشتغال به‌صورت دورکاری

                  کمک هزینه آزادی از زندان

  • محیط زیست

اقدامات مرتبط با ارتقای کیفیت هوا (نظیر کاشت درخت و …)

               حمایت از گونه‌های گیاهی و جانوری

با آروزی توسعه پایدار برای میهن عزیزمان ایران

مسئولیت اجتماعی
باشگاه کیفیت نسل فردا