شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

مراکز تماس

مرکز تماس بهینه کاوان کیفیت

مرکز تماس شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به‌عنوان بزرگترین مرکز تماس خروجی کشور در سال 1389 افتتاح شد.
این مرکز تماس با دراختیار داشتن شعبات مختلف مطابق با استانداردهای الزامی و ظرفیت مصاحبه استاندارد با  25000 نفر در روز و دارا بودن ظرفیت اتصال همزمان500 پژوهشگر دورکار در سراسر کشور ، علاوه بر اجرای انواع پروژه‌های تحقیقات بازار ، توانایی پیاده سازی انواع نظرسنجی‌های  مختلف بر بستر وب در کوتاه ترین زمان ممکن را دارا می‌باشد.
این مرکز تماس با مکانیزه کردن فرآیندهای تماس و ارائه خدمات  پایش و کنترل مداوم و گزارش‌دهی به صورت آنلاین و تیم سازی و اجرای قوی و ارائه راهکارهای مناسب توانسته در سال‌های اخیر به‌عنوان بازوی قدرتمند اجرای نظرسنجی‌‌های متفاوت به‌شمار آید.

نیروی انسانی مرکز تماس

ایــن مرکز بــا بیــش از 350 نفــر تیم پرسشگران تلفنی و حضوری نفــر پرسشگر تلفنــی مســتقر در مرکز تماس و بیــش از 40 پرسشــگر حضــوری در ســطح کشــور بــا قابلیــت اجــرای تحقیقــات میدانــی چهــره بــه چهــره مســتقر در مراکــز منطقــه ای، آمادگــی اجــرای انواع مصاحبه هــای کمــی و کیفــی را بــرای انــواع طرح هــای نظرســنجی فراهــم نمــوده اســت.

ایــن پرسشــگران بــا توجه بــه قابلیت هــای خود، تحــت آموزش هــای نظــری و عملــی در خصــوص نحــوه انجــام کار قــرار می گیرنــد. بــرای حفــظ عملکــرد پرسشــگران نظــام کنتــرل ادواری فعالیــت افــراد و تعریــف اقدامــات اصاحــی جهــت بهبــود به صــورت مســتمر صــورت می گیــرد.

قابلیت‌ها و توانمندی‌‌ها

تجهیزات ارتباطی

 • دارای زیرساخت ارتباط تلفنی مناسب (300 خط مجزا)
 • توانایی انجام 72000 دقیقه مکالمه به صورت روزانه
 • توانایی ضبط کلیه مصاحبه های تلفنی
 • امکان ارتباط ویدئو کنفرانس

زیرساخت سخت افزاری

 •  سرور مجزا جهت ارائه سرویس های مورد نیاز به صورت شبانه روزی
 • شبکه داخلی کابلی به منظور افزایش کارایی
 • امکان ارتباط و گزارش گیری امن از هر نقطه
 • بکارگیری تین کاینت در قالب کانتر تماس

سامانه های نرم افزاری

 • سیستم نرم افزاری جمع آوری پرسشنامه ها
 • نرم افزار جمع آوری اطلاعات به صورت حضوری (F2F)
 • امکانــات گســترده گزارش گیــری از اطاعــات موجــود در سیســتم بــه صــورت آنــی بــا نــرم افزارهــای مرتبــط
 • قابلیــت نــرم افــزاری کنتــرل همزمــان پرسشــنامه توســط کارشناســان
 • اســتفاده از روش های برنامه نویسی امن و پیاده سازی استانداردهای امنیت اطلاعات بــرای بــه حداقــل رســاندن مشــکات امنیتــی احتمالــی
 • طراحــی و ایجــاد نشــانگر «داشــبورد» جهــت پایــش و نظــارت لحظــه ای بــر نتایــج و آمارهــا مرکز تماس
 • سامانه نرم افزاری ارائه گزارش آنلاین
 • امــکان جاری ســازی طرح هــای پژوهشــی یــا بازاریابــی در کمتر از یــک روز کاری

فضای فیزیکی

 • دارای فضـای فیزیکـی متمرکـز جهـت اسـتقرار 254 پایانه تمـاس طراحـی شـده جهـت اجـرای همزمـان طرح هـای متفـاوت بـدون ایجـاد تداخـل
 • سـایت بازاریابـی مجـزا برای اجـرای پروژه هـای بازاریابـی همزمان با 40 پایانـه تمـاس
 • اتاق سـرور مجزا به عنوان فضایی امن به منظور متمرکزکردن سـرورها و اسـتفاده منابـع مشـترک بـا قابلیـت مقاومت سـازه، ایمنـی نفوذپذیـری و اطمینان از صحـت داده ها

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات و قابلیت های ما در انجام پروژه های مرکز تماس شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با ما در تماس بگیرد.

مرکز تماس تهران

تلفن: 96669005-021
ایمیل آدرس: [email protected]
 
مرکز تماس بندرعباس
آدرس: بندرعباس-میدان یادبود-مجتمع ملکه آسمان‌ها-طبقه هفتم(پنجم اداری)-واحد 711
تلفن: 2250511-0763
 
مرکز تماس کرج
آدرس: کرج، کیلومتر 10 اتوبان کرج – قزوین، بلوار سوپا، خیابان شفا
منابع انسانی
مراکز تماس
مجتمع آزمایشگاهی ایمنی و سنجش آلایندگی
سیستم های نرم افزاری
سالروز 35 سالگی شرکت isqi
بنر 35 سالگی شرکت isqi
نمایشگاه قطعات خودرو حضور isqi (isqi.co.ir)
نمایشگاه قطعات خودرو حضور isqi