معرفی خدمت سامانه caramoz

کارگاه‌های آموزشی مارکتینگ – شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

mindfulness با رویکرد مدیریت استرس

چگونه مهارت کسب رضایت مشتری را به دست آوریم؟

جادوی زبان و سخنرانی در پیشبرد اهداف

مدیریت بحران با رویکرد کاهش ریسک‌های اقتصادی ناشی از کوئید ۱۹

رمزگشایی رفتار افراد (مطابق مدل جهانی دیسک)

دوره کارگاهی مدیریت کنترل کیفیت با رویکرد تربیت ممیز

Minitab با تمرکز بر اثربخشی ارائه پایش فرایندها

Spss با تمرکز بر اثربخشی ارائه پایش فرایندها

کارآفرینی

کارگاه‌های آموزشی حوزه فروش – شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

دوره‌های آموزشی “الزامات دستورالعمل شرایط و ضوابط ارزیابی فروش”