لیگ برتر ۹۷-۹۸
بهمن ۱۵, ۱۳۹۷
۲:۴۵ ب٫ظ استقلال خوزستان استقلال خوزستان ۰ - ۱ ماشین سازی تبریز ماشین سازی تبریز
۴:۰۰ ب٫ظ پارس جنوبی جم پارس جنوبی جم ۰ - ۰ فولاد خوزستان فولاد خوزستان
بهمن ۱۶, ۱۳۹۷
۳:۳۰ ب٫ظ سپیدرود رشت سپیدرود رشت ۲ - ۲ سایپا سایپا
۴:۰۰ ب٫ظ صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان ۰ - ۰ سپاهان سپاهان
۴:۰۰ ب٫ظ ذوب آهن ذوب آهن ۰ - ۰ نساجی مازندران نساجی مازندران
بهمن ۱۷, ۱۳۹۷
۳:۳۰ ب٫ظ تراکتورسازی تراکتورسازی ۳ - ۰ نفت‌ مسجد سلیمان نفت‌ مسجد سلیمان
۵:۰۰ ب٫ظ پرسپولیس پرسپولیس ۲ - ۰ پدیده خراسان پدیده خراسان
بهمن ۱۸, ۱۳۹۷
۳:۴۵ ب٫ظ پیکان پیکان ۰ - ۴ استقلال استقلال
بهمن ۲۱, ۱۳۹۷
۳:۰۰ ب٫ظ ماشین سازی تبریز ماشین سازی تبریز ۱ - ۰ صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان
۳:۱۵ ب٫ظ پدیده خراسان پدیده خراسان ۱ - ۰ استقلال خوزستان استقلال خوزستان
۵:۰۰ ب٫ظ نساجی مازندران نساجی مازندران ۱ - ۱ تراکتورسازی تراکتورسازی
۵:۰۰ ب٫ظ فولاد خوزستان فولاد خوزستان ۲ - ۱ پرسپولیس پرسپولیس
۵:۱۵ ب٫ظ سپاهان سپاهان ۳ - ۰ سپیدرود رشت سپیدرود رشت
بهمن ۲۳, ۱۳۹۷
۵:۱۵ ب٫ظ نفت‌ مسجد سلیمان نفت‌ مسجد سلیمان ۱ - ۱ پارس جنوبی جم پارس جنوبی جم
بهمن ۲۵, ۱۳۹۷
۴:۰۰ ب٫ظ پرسپولیس پرسپولیس ۲ - ۰ استقلال خوزستان استقلال خوزستان
۵:۳۰ ب٫ظ صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان ۰ - ۰ پدیده خراسان پدیده خراسان
بهمن ۲۶, ۱۳۹۷
۳:۳۰ ب٫ظ تراکتورسازی تراکتورسازی ۱ - ۰ استقلال استقلال
۴:۰۰ ب٫ظ سپیدرود رشت سپیدرود رشت ۱ - ۱ ماشین سازی تبریز ماشین سازی تبریز
۴:۰۰ ب٫ظ پیکان پیکان ۰ - ۱ سپاهان سپاهان
بهمن ۲۷, ۱۳۹۷
۴:۰۰ ب٫ظ پارس جنوبی جم پارس جنوبی جم ۳ - ۱ نساجی مازندران نساجی مازندران
بهمن ۲۸, ۱۳۹۷
۴:۰۰ ب٫ظ فولاد خوزستان فولاد خوزستان ۱ - ۰ نفت‌ مسجد سلیمان نفت‌ مسجد سلیمان
اسفند ۰۱, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب٫ظ استقلال استقلال ۲ - ۰ پارس جنوبی جم پارس جنوبی جم
اسفند ۰۳, ۱۳۹۷
۳:۳۰ ب٫ظ پدیده خراسان پدیده خراسان ۲ - ۰ سپیدرود رشت سپیدرود رشت
۳:۳۰ ب٫ظ نساجی مازندران نساجی مازندران ۲ - ۰ فولاد خوزستان فولاد خوزستان
۳:۳۰ ب٫ظ ماشین سازی تبریز ماشین سازی تبریز ۰ - ۱ پیکان پیکان
۴:۰۰ ب٫ظ استقلال خوزستان استقلال خوزستان ۱ - ۱ صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان
اسفند ۰۴, ۱۳۹۷
۶:۳۰ ب٫ظ نفت‌ مسجد سلیمان نفت‌ مسجد سلیمان ۰ - ۰ پرسپولیس پرسپولیس
اسفند ۰۵, ۱۳۹۷
۴:۰۰ ب٫ظ سایپا سایپا ۰ - ۰ تراکتورسازی تراکتورسازی
۶:۳۰ ب٫ظ استقلال استقلال ۳ - ۰ ذوب آهن ذوب آهن
اسفند ۰۹, ۱۳۹۷
۴:۰۰ ب٫ظ فولاد خوزستان فولاد خوزستان ۱ - ۳ استقلال استقلال
۴:۳۰ ب٫ظ پارس جنوبی جم پارس جنوبی جم ۰ - ۰ سایپا سایپا
۶:۳۰ ب٫ظ ذوب آهن ذوب آهن ۰ - ۰ ماشین سازی تبریز ماشین سازی تبریز
۶:۳۰ ب٫ظ پرسپولیس پرسپولیس ۱ - ۰ صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان
اسفند ۱۰, ۱۳۹۷
۴:۰۰ ب٫ظ تراکتورسازی تراکتورسازی ۲ - ۰ سپاهان سپاهان
۴:۰۰ ب٫ظ پیکان پیکان ۰ - ۰ پدیده خراسان پدیده خراسان
۴:۰۰ ب٫ظ سپیدرود رشت سپیدرود رشت ۱ - ۲ استقلال خوزستان استقلال خوزستان
۴:۳۰ ب٫ظ نفت‌ مسجد سلیمان نفت‌ مسجد سلیمان ۲ - ۲ نساجی مازندران نساجی مازندران
اسفند ۱۶, ۱۳۹۷
۳:۰۰ ب٫ظ ماشین سازی تبریز ماشین سازی تبریز ۰ - ۲ تراکتورسازی تراکتورسازی
۴:۰۰ ب٫ظ سایپا سایپا ۱ - ۰ فولاد خوزستان فولاد خوزستان
۴:۳۰ ب٫ظ استقلال خوزستان استقلال خوزستان ۰ - ۱ پیکان پیکان
۵:۰۰ ب٫ظ پدیده خراسان پدیده خراسان ۰ - ۱ ذوب آهن ذوب آهن
اسفند ۱۷, ۱۳۹۷
۴:۰۰ ب٫ظ نساجی مازندران نساجی مازندران ۱ - ۱ پرسپولیس پرسپولیس
۴:۳۰ ب٫ظ صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان ۱ - ۱ سپیدرود رشت سپیدرود رشت
۵:۳۰ ب٫ظ سپاهان سپاهان ۱ - ۰ پارس جنوبی جم پارس جنوبی جم
۶:۳۰ ب٫ظ استقلال استقلال ۱ - ۰ نفت‌ مسجد سلیمان نفت‌ مسجد سلیمان
اسفند ۲۳, ۱۳۹۷
۴:۰۰ ب٫ظ تراکتورسازی تراکتورسازی - پدیده خراسان پدیده خراسان
۵:۴۵ ب٫ظ نفت‌ مسجد سلیمان نفت‌ مسجد سلیمان - سایپا سایپا
اسفند ۲۴, ۱۳۹۷
۲:۴۵ ب٫ظ پارس جنوبی جم پارس جنوبی جم ۰ - ۱ ماشین سازی تبریز ماشین سازی تبریز
۲:۵۰ ب٫ظ فولاد خوزستان فولاد خوزستان - سپاهان سپاهان
اسفند ۲۵, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب٫ظ سپیدرود رشت سپیدرود رشت ۱ - ۳ پرسپولیس پرسپولیس
۷:۰۰ ب٫ظ استقلال استقلال ۱ - ۰ نساجی مازندران نساجی مازندران
اسفند ۲۶, ۱۳۹۷
۴:۳۰ ب٫ظ پیکان پیکان ۱ - ۱ صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان
۶:۳۵ ب٫ظ ذوب آهن ذوب آهن - استقلال خوزستان استقلال خوزستان
فروردین ۰۶, ۱۳۹۸
۴:۰۰ ب٫ظ سپاهان سپاهان ۱ - ۱ ذوب آهن ذوب آهن
فروردین ۰۸, ۱۳۹۸
۵:۴۵ ب٫ظ سپیدرود رشت سپیدرود رشت ۲ - ۲ پیکان پیکان
۵:۴۵ ب٫ظ سایپا سایپا ۰ - ۰ نساجی مازندران نساجی مازندران
فروردین ۰۹, ۱۳۹۸
۵:۰۰ ب٫ظ ماشین سازی تبریز ماشین سازی تبریز ۰ - ۱ فولاد خوزستان فولاد خوزستان
۵:۰۰ ب٫ظ پدیده خراسان پدیده خراسان ۱ - ۰ پارس جنوبی جم پارس جنوبی جم
فروردین ۱۰, ۱۳۹۸
۴:۰۰ ب٫ظ پرسپولیس پرسپولیس ۱ - ۰ استقلال استقلال
۷:۰۰ ب٫ظ استقلال خوزستان استقلال خوزستان ۰ - ۳ تراکتورسازی تراکتورسازی
فروردین ۱۱, ۱۳۹۸
۵:۰۰ ب٫ظ صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان ۱ - ۲ ذوب آهن ذوب آهن
۶:۰۰ ب٫ظ سپاهان سپاهان ۱ - ۰ نفت‌ مسجد سلیمان نفت‌ مسجد سلیمان
فروردین ۱۴, ۱۳۹۸
۵:۴۵ ب٫ظ استقلال استقلال ۰ - ۰ سایپا سایپا
فروردین ۱۵, ۱۳۹۸
۴:۰۰ ب٫ظ نفت‌ مسجد سلیمان نفت‌ مسجد سلیمان ۱ - ۱ ماشین سازی تبریز ماشین سازی تبریز
۵:۴۵ ب٫ظ پیکان پیکان ۰ - ۲ پرسپولیس پرسپولیس
۶:۴۵ ب٫ظ ذوب آهن ذوب آهن ۰ - ۰ سپیدرود رشت سپیدرود رشت
فروردین ۱۶, ۱۳۹۸
۴:۰۰ ب٫ظ فولاد خوزستان فولاد خوزستان ۱ - ۱ پدیده خراسان پدیده خراسان
۵:۰۰ ب٫ظ تراکتورسازی تراکتورسازی ۱ - ۰ صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان
۵:۴۵ ب٫ظ پارس جنوبی جم پارس جنوبی جم ۲ - ۱ استقلال خوزستان استقلال خوزستان
۵:۴۵ ب٫ظ نساجی مازندران نساجی مازندران ۰ - ۰ سپاهان سپاهان
فروردین ۱۹, ۱۳۹۸
۴:۳۰ ب٫ظ سایپا سایپا ۳ - ۱ پیکان پیکان
فروردین ۲۲, ۱۳۹۸
۳:۰۰ ب٫ظ استقلال خوزستان استقلال خوزستان ۱ - ۳ فولاد خوزستان فولاد خوزستان
۵:۰۰ ب٫ظ ماشین سازی تبریز ماشین سازی تبریز ۰ - ۰ نساجی مازندران نساجی مازندران
فروردین ۲۳, ۱۳۹۸
۴:۳۰ ب٫ظ پدیده خراسان پدیده خراسان ۳ - ۰ نفت‌ مسجد سلیمان نفت‌ مسجد سلیمان
۴:۳۰ ب٫ظ سپاهان سپاهان ۰ - ۱ استقلال استقلال
۴:۳۰ ب٫ظ سپیدرود رشت سپیدرود رشت ۳ - ۱ تراکتورسازی تراکتورسازی
۶:۳۰ ب٫ظ صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان ۱ - ۰ پارس جنوبی جم پارس جنوبی جم
فروردین ۲۴, ۱۳۹۸
۵:۳۰ ب٫ظ پیکان پیکان ۰ - ۱ ذوب آهن ذوب آهن
۶:۳۰ ب٫ظ پرسپولیس پرسپولیس ۳ - ۲ سایپا سایپا
فروردین ۲۸, ۱۳۹۸
۵:۳۰ ب٫ظ ذوب آهن ذوب آهن ۰ - ۰ پرسپولیس پرسپولیس
۷:۰۰ ب٫ظ استقلال استقلال ۱ - ۰ ماشین سازی تبریز ماشین سازی تبریز
فروردین ۲۹, ۱۳۹۸
۶:۳۰ ب٫ظ سایپا سایپا ۲ - ۵ سپاهان سپاهان
۶:۳۰ ب٫ظ نفت‌ مسجد سلیمان نفت‌ مسجد سلیمان ۰ - ۰ استقلال خوزستان استقلال خوزستان
فروردین ۳۰, ۱۳۹۸
۳:۳۰ ب٫ظ تراکتورسازی تراکتورسازی ۰ - ۱ پیکان پیکان
۳:۳۰ ب٫ظ نساجی مازندران نساجی مازندران ۱ - ۰ پدیده خراسان پدیده خراسان
۶:۳۰ ب٫ظ پارس جنوبی جم پارس جنوبی جم ۲ - ۲ سپیدرود رشت سپیدرود رشت
۶:۴۵ ب٫ظ فولاد خوزستان فولاد خوزستان ۱ - ۴ صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان
اردیبهشت ۰۵, ۱۳۹۸
۴:۰۰ ب٫ظ ماشین سازی تبریز ماشین سازی تبریز ۰ - ۰ سایپا سایپا
۴:۰۰ ب٫ظ پیکان پیکان ۳ - ۲ پارس جنوبی جم پارس جنوبی جم
۴:۰۰ ب٫ظ استقلال خوزستان استقلال خوزستان ۱ - ۱ نساجی مازندران نساجی مازندران
اردیبهشت ۰۶, ۱۳۹۸
۶:۰۰ ب٫ظ سپیدرود رشت سپیدرود رشت ۱ - ۲ فولاد خوزستان فولاد خوزستان
۶:۳۰ ب٫ظ ذوب آهن ذوب آهن ۲ - ۰ تراکتورسازی تراکتورسازی
۷:۰۰ ب٫ظ پرسپولیس پرسپولیس ۰ - ۰ سپاهان سپاهان
اردیبهشت ۰۷, ۱۳۹۸
۶:۰۰ ب٫ظ صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان ۳ - ۱ نفت‌ مسجد سلیمان نفت‌ مسجد سلیمان
۶:۰۰ ب٫ظ پدیده خراسان پدیده خراسان ۱ - ۰ استقلال استقلال
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۸
۵:۰۰ ب٫ظ ذوب آهن ذوب آهن ۰ - ۲ سایپا سایپا
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۸
۴:۳۰ ب٫ظ تراکتورسازی تراکتورسازی ۱ - ۱ پرسپولیس پرسپولیس
۷:۰۰ ب٫ظ استقلال استقلال ۴ - ۲ استقلال خوزستان استقلال خوزستان
اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۸
۵:۰۰ ب٫ظ فولاد خوزستان فولاد خوزستان ۱ - ۱ پیکان پیکان
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۸
۵:۰۰ ب٫ظ پارس جنوبی جم پارس جنوبی جم ۰ - ۲ ذوب آهن ذوب آهن
۵:۳۰ ب٫ظ سپاهان سپاهان ۲ - ۰ ماشین سازی تبریز ماشین سازی تبریز
۵:۳۰ ب٫ظ نساجی مازندران نساجی مازندران ۱ - ۲ صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان
۵:۳۰ ب٫ظ نفت‌ مسجد سلیمان نفت‌ مسجد سلیمان ۱ - ۱ سپیدرود رشت سپیدرود رشت
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸
۵:۰۰ ب٫ظ سایپا سایپا ۰ - ۱ پدیده خراسان پدیده خراسان
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸
۸:۳۰ ب٫ظ پرسپولیس پرسپولیس ۱ - ۱ ماشین سازی تبریز ماشین سازی تبریز
۸:۳۰ ب٫ظ سپیدرود رشت سپیدرود رشت ۱ - ۳ نساجی مازندران نساجی مازندران
۸:۳۰ ب٫ظ ذوب آهن ذوب آهن ۳ - ۱ فولاد خوزستان فولاد خوزستان
۸:۳۰ ب٫ظ پدیده خراسان پدیده خراسان ۱ - ۱ سپاهان سپاهان
۸:۳۰ ب٫ظ تراکتورسازی تراکتورسازی ۱ - ۱ پارس جنوبی جم پارس جنوبی جم
۸:۳۰ ب٫ظ استقلال خوزستان استقلال خوزستان ۱ - ۲ سایپا سایپا
۸:۳۰ ب٫ظ پیکان پیکان ۱ - ۰ نفت‌ مسجد سلیمان نفت‌ مسجد سلیمان
۸:۳۰ ب٫ظ صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان ۰ - ۰ استقلال استقلال
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۸
۸:۳۰ ب٫ظ استقلال استقلال ۲ - ۱ سپیدرود رشت سپیدرود رشت
۸:۳۰ ب٫ظ ماشین سازی تبریز ماشین سازی تبریز ۱ - ۲ پدیده خراسان پدیده خراسان
۸:۳۰ ب٫ظ سایپا سایپا ۰ - ۳ صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان
۸:۳۰ ب٫ظ نفت‌ مسجد سلیمان نفت‌ مسجد سلیمان ۲ - ۲ ذوب آهن ذوب آهن
۸:۳۰ ب٫ظ سپاهان سپاهان ۲ - ۰ استقلال خوزستان استقلال خوزستان
۸:۳۰ ب٫ظ نساجی مازندران نساجی مازندران ۲ - ۰ پیکان پیکان
۸:۳۰ ب٫ظ فولاد خوزستان فولاد خوزستان ۲ - ۲ تراکتورسازی تراکتورسازی
۸:۳۰ ب٫ظ پارس جنوبی جم پارس جنوبی جم ۰ - ۱ پرسپولیس پرسپولیس