مسابقه هیجان انگیز پیش بینی

#کیفیت_برتر

در هر دور مسابقه به سه نفر برتر رتبه بندی به عنوان برنده هدیه تعلق می‌گیرد.

مهلت ارسال نتیجه هر مسابقه تا یک ساعت قبل از زمان برگزاری آن مسابقه می باشد.

نحوه امتیاز دهی:

توجه توجه:

*   ۱۰  امتیاز     پیش بینی صحیح و کامل نتیجه مسابقه

*    ۵  امتیاز     پیش بینی صحیح نتیجه برد، باخت و تساوی (صرف نظر از تعداد گل های رد و بدل شده)

*    ۱  امتیاز    =   پیش بینی صحیح تعداد گل های به ثمر رسیده توسط هر تیم (بدون در نظر گرفتن پیش بینی صحیح نتیجه برد، باخت و مساوی)

مثال :
تیم الف ۱.۲  تیم ب

نتیجه پیش بینی شده: امتیاز
تیم الف ۰-۱  تیم ب /          ۱
تیم الف ۲-۰   تیم ب  /       ۶
تیم الف ۱-۰  تیم ب  /        ۶
تیم الف ۳-۰   تیم ب /       ۵
تیم الف ۲-۱   تیم ب  /      ۱۰
تیم الف ۱-۱   تیم ب /        ۱
تیم الف ۱-۳  تیم ب  /       ۰

تیم الف ۱-۲  تیم ب  /       ۰