حمل و نقل، زیربنای توسعه اقتصادی و ایمنی، یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی توسعه پایدار است که باید همواره مورد توجه کاربران، دست اندرکاران و برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گیرد.

  بیشتر