امروزه محیط زیست در دستور کار دولت ها، جامعه مدنی و شهروندان قرار گرفته و اهمیت آن در تصمیم گیری های تجاری و نیز قوانین و استانداردها در حال افزایش است.

بیشتر