کشاورزی و صنایع غذایی از جمله مهمترین صنایع در جهان هستند و اطمینان از رعایت استانداردهای ایمنی و کیفیت توسط مصرف کنندگان در هر مرحله از این فرآیند بسیار مهم است. کالاهای کشاورزی مانند سایر کالاها نیازمند توجه، پیگیری و یکپارچگی هستند.

بیشتر