بررسی جغرافیای طبیعی ایران و امکان سنجی هر یک از جاذبه های بوم گردی قابل سرمایه گذاری در کشورمان نشان می دهد که گردشگری در ایران یک منبع اقتصادی منحصر به فرد است که بسیار مستعد و البته به حال خود رها شده است.

  بیشتر