شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

کیفیت خدمات پس از فروش در صنعت موتورسیکلت

واحد مهندسی بازرسی خدمات، آخرین وضعیت خدمات پس از فروش صنعت موتورسیکلت را منتشر کرد.

طی این دوره تعداد ۳۹ شرکت عرضه‌کننده موتورسیکلت و تعداد ۳۱۸ نمایندگی مجاز زیرمجموعه آنها، مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج حاصل از این ارزیابی در اردیبهشت امسال منتشر شد.

بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی، شرکت‌های یکتازسیکلت کویر، نیکران موتور پاسارگاد و پیشتاز موتور توس رده‌های برتر را کسب کردند.

گفتنی است فرآیند ارزیابی خدمات پس از فروش شرکت‌های عرضه‌کننده موتورسیکلت هر ساله بر‌اساس دستورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی خدمات پس از فروش صنعت موتورسیکلت (مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت) توسط واحد مهندسی بازرسی خدمات اجرایی می‌شود.

Previous slide
Next slide