رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش

طبق جمع‌بندی‌های صورت گرفته توسط واحد تحقیقات مشتری و بازار ISQI، درخصوص رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش خودروهای سواری و کار در طول سال ۹۸، “کمبود قطعات یدکی” بیشترین مورد مطرح شده در بحث انتقادات و پیشنهادات از سوی مشتریان شناخته شد.

به گزارش روابط عمومی ISQI – باتوجه به اطلاعات درج شده در گزارش سالیانه جامع خودرو و خدمات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (مربوط به سال ۱۳۹۸)، در‌خصوص انتقادات و پیشنهادات از خدمات پس از فروش خودروهای سواری، “کمبود قطعات یدکی”، “دریافت هزینه بالا”، “عدم رفع ایراد”، “کیفیت پایین خدمات” و “کمبود تعداد نمایندگی” به ترتیب بیشترین موارد مطرح شده از سوی مشتریان بوده است.

همچنین این آمار در گروه خودروهای کار، به ترتیب “کمبود قطعات یدکی”، “دریافت هزینه بالا”، “کمبود تعداد نمایندگی”، “کیفیت پایین خدمات” و “عدم رفع ایراد” ثبت شده است.

لازم به ذکر است سنجش رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش خودرو طی بررسی شاخص‌هایی چون “شبکه خدمات پس از فروش”، “هزینه پرداختی و کیفیت خدمات”، “برخورد و پاسخگویی” و “زمان صرف شده” صورت می‌گیرد.

۱۰ مورد از بیشترین انتقادات و پیشنهادات مشتریان در خصوص خدمات پس از فروش خودروهای سواری و کاری

ب ه گ ز ا ر ش ر و ا ب ط ع م و م ی I S Q I – ب ا ت و ج ه ب ه ا ط ل ا ع ا ت د ر ج ش د ه د ر گ ز ا ر ش س ا ل ی ا ن

ه ج ا م ع خ و د ر و و خ د م ا ت ش ر ک ت ب ا ز ر س ی ک ی ف ی ت و اس ت ا ن د ا ر د ا ی ر ا ن ( م ر ب و ط ب ه س

ا ل ۱ ۳ ۹ ۸ ) ، د ر خ ص و ص ا ن ت ق ا د ا ت و پ ی ش ن ه ا د ا ت ا ز خ د م ا ت پ س ا ز ف ر و ش خ و د ر و ه ا ی

و ا ر ی ، ” ک م ب و د ق ط ع ا ت ی د ک ی ” ، ” د ر ی ا ف ت ه ز ی ن ه ب ا ل ا ” ، ” ع د م ر ف ع ا ی ر ا د ” ، ” ک 

ف ی ت پ ا ی ی ن خ د م ا ت ” و ” ک م ب و د ت ع د ا د ن م ا ی ن د گ ی ” ب ه ت ر ت ی ب ب ی ش ت ر ی ن م 

ر د م ط ر ح ش د ه ا ز س و ی م ش ت ر ی ا ن ب و د ه ا س ت . ه م چ ن ی ن ا ی ن آ م ا ر د ر گ ر و ه خ و د ر و ه ا 

ک ا ر ، ب ه ت ر ت ی ب ” ک م ب و د ق ط ع ا ت ی د ک ی ” ، ” د ر ی ا ف ت ه ز ی ن ه ب ا ل ا ” ، ” ک م ب و د ت 

د ا د ن م ا ی ن د گ ی ” ، ” ک ی ف ی ت پ ا ی ی ن خ د م ا ت ” و ” ع د م ر ف ع ا ی ر ا د ” ث ب ت ش د ه ا س 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *