مصاحبه مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با واحد مرکزی خبر

در خصوص میزان رضایتمندی مشتریان از کیفیت خودروهای سواری در سال ١٣٩۵