در خصوص میزان رضایتمندی مشتریان از کیفیت خودروهای سواری در سال ١٣٩۵