شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

رییس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات صمت در ISQI حضور یافت

رییس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صمت، ۶اسفندماه، در محل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی ISQI‌، در این نشست سید محمدمهدی هادوی.رییس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت.صنعت، معدن و تجارت و اشکان گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران حضور داشتند.

همچنین ضمن معرفی ظرفیت‌ها، امکانات و. توانمندی‌های ISQI، در رابطه با زمینه‌های مشترک فعالیت، بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت. که مورد استقبال و بررسی جوانب همکاری‌های مشترک دو طرف. قرار گرفت.

علاوه‌بر‌آن درخصوص رتبه‌بندی و ارزیابی شرکت‌ها در راستای حمایت از کالاهای ایرانی و ارزیابی صنایع مختلف مطالبی ارائه شد.

لازم به ذکر قائم‌مقام مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و مدیر مهندسی بازرسی خدمات این شرکت از دیگر حاضران در جلسه بودند.

 

نشست رییس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صمت و مدیران ارشد ISQI
نشست رییس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صمت و مدیران ارشد ISQI

رییس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات

ب ه گ ز ا ر ش ر و ا ب ط ع م و م ی I S Q . د ر ا ی ن ن ش س ت ک ه س ی د م ح م د م ه. د ی ه ا د و ی ر ی ی س م ر ک ز س ا خ ت د. ا خ ل ، م ا ش ی ن ‌‌س ا ز ی و ت ج ه ی ز ا. ت و ز ا ر ت ص ن ع ت ، م ع د ن و ت ج ا ر. ت و ا ش ک ا ن گ ل پ ا ی گ ا ن ی م د ی ر. ع ا م ل ش ر ک ت ب ا ز ر س ی ک ی ف ی ت و.

ا س ت ا ن د ا ر د ا ی ر ا ن ح ض و ر د ا. ش ت ن د ، ض م ن م ع ر ف ی ظ ر ف ی ت ‌ه ا. ا م ک ا ن ا ت و ت و ا ن م ن د ی ‌ ه ا ی . د ر ر ا ب ط ه ب ا  ز م ی ن ه ه ا ی م ش ت. ر ک ف ع ا ل ی ت ، ب ح ث و ت ب ا د ل ‌ن ظ. ر ص و ر ت گ ر ف ت ک ه م و ر د ا س ت ق ب. ا ل و ب ر ر س ی ج و ا ن ب ه م ک ا ر ی ‌ه. ا ی م ش ت ر ک د و ط ر ف ، ق ر ا ر گ ر ف

Previous slide
Next slide