شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

“تحقیقات مشتری و بازار”، واحد برتر مرحله اول ممیزی نظام آراستگی محیط کار در ISQI

واحد تضمین کیفیت شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نتایج مرحله اول ممیزی سال جاری درخصوص نظام آراستگی محیط کار (۵S) در این شرکت را اعلام کرد و واحد تحقیقات مشتری و بازار به عنوان واحد برتر این مرحله معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی ISQI، این ممیزی طبق متد جدید در شهریورماه با همکاری و تلاش کلیه پرسنل در تمامی بخش‌ها و واحدهای شرکت مذکور انجام شد و پس از محاسبه امتیازات، ضمن ارسال گزارش تصویری از موارد مثبت و عدم انطباق‌های رویت شده به مدیران و رابطین ۵S در واحدها، واحد برتر و نفرات برگزیده آن مشخص شدند.

براساس نتایج حاصل، علاوه بر واحد تحقیقات مشتری و بازار که با کسب بالاترین امتیاز توانست عنوان واحد برتر مرحله اول ممیزی واحدی نظام آراستگی ISQI در سال جاری را از آن خود کند.

مرضیه رضایی‌پناه، محمود طباطبایی، زینت آوجیان، نگار آقایی، محمد افشار، سودا شاکی، شایسته عسگری، مهدخت شیرالی، مهشید زهره‌وند، علیرضا محبوبی، سعید ملاباقری و علی غلامی به عنوان نفرات برگزیده از ممیزی فردی این نظام انتخاب شدند.

همچنین بنا بر اعلام واحد تضمین کیفیت ISQI، تلاش واحد تجهیزات صنعتی و بخش مرکز تماس این شرکت در راستای ایجاد بیشترین تغییرات مثبت نسبت به دوره‌ی پیش، جزو موارد ارزشمند ممیزی جدید محسوب شده و از این حیث مورد توجه بسیار قرار گرفته است.

لازم به ذکر است پس از انجام مراحل بعدی این ممیزی در ماه‌های آذر و بهمن و همچنین براساس نتایج حاصل از ارزیابی تجمیعی در پایان سال ۹۹، واحد برتر و پانزده نفر برگزیده به‌صورت نهایی اعلام شده و به انضمام اعطای تندیس واحد برتر نظام آراستگی و بن‌پاداش (به منظور قدردانی از نفرات برگزیده) معرفی خواهند شد.

 

 

نظام آراستگی محیط کار

و ا ح د ت ض م ی ن ک ی ف ی ت ش ر ک ت ب

ا ز ر س ی ک ی ف ی ت و ا س ت ا ن د ا ر د.

ا ی ر ا ن ن ت ا ی ج م ر ح ل ه

ا ل ی ز ی.  س ا ل ج ا ر ی د ر خ ص و ص

ن ظ ا م آ ر ا س ت گ ی م ح ی ط ک ا ر (۵S)

د ر ا ی ن ش ر ک ت ر ا ا ع ل ا م ک ر د

Previous slide
Next slide