بازرسی پیش از حمل PSI و صدور گواهینامه استاندارد IC یکی از فعالیت های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران می باشد که توسط بازرسین و تیم تخصصی شرکت ISQI به عنوان بازرس امین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در تمامی گمرکات مبدا و مقصد ارائه می شود.

باتوجه به الزام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه کالاهای وارداتی موضوع اسناد اعتباری می بایست توسط شرکت های بازرسی مورد ارزیابی قرار گیرند.

گواهی بازرسی یا گواهی سوریانس ( بازرسی کالا) سندی است که توسط یکی از شرکت های بازرسی کننده بین المللی صادر می شود.

در بازرگانی بین المللی که طرفین داد و ستد ساکن کشورهای مختلف می باشند و در اکثر معاملات کالا نیز از کشور ثالثی بارگیری و حمل می شود، بازرسی ممکن است از زمان بسته بندی شروع و در حین بسته بندی تا موقع بارگیری برای حمل به مقصد ادامه یابد ولی معمولاً بازرسی از بسته های آماده جهت صدور انجام گرفته و سپس صدور گواهینامه استاندارد می شود.

در بند ۲ شرایط عمومی استاندارد در بازرسی‌های بین‌المللی مصوب IFIA، بازرسی چنین تعریف شده است:

بازرسی عبارت است از انجام بازبینی، بررسی، آزمایش، نمونه‌برداری، اندازه‌گیری و عملیات مشابه و صدور گزارش‌ها و گواهینامه‌های مربوط به این عملیات و همچنین ارائه خدمات مشاوره‌ای در رابطه با این موضوعات می‌باشد.

تعریف بازرسی پیش از حمل یا PRESHIPMENT INSPECTION ) PSI )

اتاق بازرگانی بین المللی ICC نیز در بند ب ـ ۹ شرایط اینکوترمز، بازرسی پیش از حمل یا PSI را در تعریفی که به GATT ارائه نموده چنین بیان نموده است:

فعالیت‌های بازرسی پیش از حمل شامل تمامی اقداماتی است که بررسی کمیت، کیفیت، قیمت از جهت نرخ ارز و شرایط مالی و یا طبقه‌بندی گمرکی کالایی که به قلمرو کشور استفاده کننده صادر می‌شود مربوط می‌باشد، مشروط بر این که اقدامات گمرکی کشوری که کالا از آنجا صادر شده صورت گرفته باشد‏. باید توجه داشت بازرسی یکی از حلقه های زنجیره تجارت بین المللی می‌باشد .

مسئول مربوطه:

شهرام حصیرباف

تلفن تماس: ۴۳۹۰۴۲۱۴