بازدید میدانی از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و.سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، یک‌شنبه ۲۶ خردادماه انجام شد.

به گزارش روابط عمومی ISQI، این بازدید میدانی با حضور نمایندگان اداره کل بازرسی،.ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات، نماینده اداره کل خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت،.نماینده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و نماینده سازمان صنعت،.معدن و تجارت استان تهران از زیرساخت‌ها و فرآیندهای شرکت بازرسی،.دفتر مرکزی و مرکز تماس شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران انجام شد.

 

بازدید میدانی تیم بازرسی و ارزیابی از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

 

ب ا ز د ی د م ی د ا ن ی ا ز ش ر ک ت ب.  ز ر س ی ک ی ف ی ت و ا س ت ا ن د ا. ر د ا ی ر ا ن ، ب ا ح ض و ر ن م ا ی ن. د گ ا ن و ز ا ر ت ص ن ع ت ، م ع د ن و. ت ج ا ر ت و س ا ز م ا ن ح م ا ی ت م ص. ر ف ک ن ن د گ ا ن و ت و ل ی د ک ن ن د. گ ا ن ، ی ک ش ن ب ه ۲ ۶ خ ر د ا د م ا. ه ا ن ج ا م ش د . ب ا ز د ی د م ی د. ا ن ی ا ز ش ر ک ت ب ا ز ر س ی ک ی ف ی ت.

 ا س ت ا ن د ا ر د ا ی ر ا ن ، ب ا ح. ض و ر ن م ا ی ن د گ ا ن و ز ا ر ت ص ن. ع ت ، م ع د ن و ت ج ا ر ت و س ا ز م ا ن. ح م ا ی ت م ص ر ف ک ن ن د گ ا ن و ت و. ل ی د ک ن ن د گ ا ن ، ی ک ش ن. ب ه ۲ ۶ خ ر د ا د م ا ه ا ن ج ا م ش د .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *