پرچم شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، به مناسبت روز جهانی استاندارد (مصادف با ۲۲مهر)، توسط جمعی از همکاران کوهنورد این شرکت بر فراز قله کلکچال تهران به اهتزاز درآمد.

به گزارش روابط عمومی ISQI، روز پنج‌شنبه ۱۸مهرماه، تیم کوه نوردی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران متشکل از آقایان آرمان علمداری، سعید ملاباقری و مهدی نصیری با هدف اشاعه شعار “هر کوهنورد، حافظ سلامت و کیفیت”، بر بلندای قله کلکچال صعود کرده و پرچم ISQI را به اهتزاز در آوردند.

 

روز جهانی استاندارد

 

 

 

 

ب ه گ ز ا ر ش ر و ا ب ط ع م و م ی I S Q I ، ر و ز پ ن ج ‌ش ن ب ه ۱ ۸ م ه ر م ا ه ، ت ی م ک و ه ن و ر د ی ش ر ک ت ب ا ز ر س ی ک ی ف ی ت و ا س ت ا ن د ا ر د ا ی ر ا ن م ت ش ک ل ا ز آ ق ا ی ا ن آ ر م ا ن ع ل م د ا ر ی ، س ع ی د م ل ا ب ا ق ر ی و م ه د ی ن ص ی ر ی ب ا ه د ف ا ش ا ع ه ش ع ا ر “ه ر  ک و ه ن و ر د ، ح ا ف ظ س ل ا م ت و ک ی ف ی ت ” ، ب ر ب ل ن د ا ی ق ل ه ک ل ک چ ا ل ص ع و د ک ر د ه و پ ر چ م I S Q I ر ا  ب ه  ا ه ت ز ا ز د ر آ و ر د  ن د .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *