آلاینده محیط زیست

فاز یک پروژه ارزیابی اثرات زیست محیطی پالایشگاه GTL واقع در استان یزد، توسط واحد نظارت بر آلاینده‌های محیط زیست شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با موفقیت به اتمام رسید و گزارش حاصل از آن به اداره کل محیط‌زیست این استان ارسال شد.
به گزارش روابط عمومی ISQI، براساس این پروژه، بررسی‌ها و مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح پالایشگاه GTL، برعهده شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بوده که در سال جاری توسط بخش منابع ثابت واحد نظارت بر آلاینده‌های محیط زیست این شرکت در حال اجرا است.
لازم به ذکر است با پایان یافتن فاز اول این پروژه، گزارشی کامل از نتایج مطالعات صورت گرفته همراه با ضمائم مربوطه شامل نقشه‌های طرح، ماتریس، مدل‌سازی و … در قالب hard copy و فایل الکترونیک (CD)، به کارفرما و اداره کل محیط‌زیست استان یزد ارسال شد.

 

 

ف ا ز ی ک پ ر و ژ ه ا ر ز ی ا ب ی ا ث ر ا ت ز ی س ت م ح ی ط ی پ ا ل ا ی ش گ ا ه G T L و ا ق ع د ر ا س ت ا ن ی ز د ، ت و س ط و ا ح د ن ظ ا ر ت ب ر آ ل ا ی ن د ه ‌ ه ا ی مح ی ط   ز ی س ت ش ر ک ت  ب ا ز ر س ی   ک ی ف ی ت   و   ا س ت ا ن د ا ر د   ا ی ر ا ن   ب ا   م و ف ق ی ت   ب ه   ا ت م ا م   ر س ی د   و   گ ز ا ر ش   ح ا ص ل   ا ز   آ ن   ب ه   ا د ا ر ه   ک ل   م ح ی ط ‌ ز ی س ت   ا ی ن   ا س ت ا ن   ا ر س ا ل   ش د .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *