آزمون توان و گشتاور و مصرف سوخت موتورهای دیزلی

این آزمایشگاه با تجهیزات بسیار پیشرفته مسئولیت اندازه گیری توان و گشتاور  و همچنین مصرف سوخت موتورهای دیزلی را دارا می باشد.

ارائه خدمات به مشتریان در دو مرحله TAوCOP و همچنین اجری آزمونهای تحقیقاتی میسر می باشد.

اندازه گیری توان و گشتاور موتورهای دیزلی مطابق استاندارد ملی به شماره ISIRI 8361
اندازه گیری میزان مصرف سوخت مطابق استاندارد ملی به شماره ISIRI 8361