آزمایشگاه اندازه گیری بخارات و سیستم سوخت رسانی

اندازه گیری بخارات منتشر شده از سیستم سوخت رسانی خودرو ، در دو مرحله TA و COP در این آزمایشگاه  صورت می پذیرد.

در سال ۱۳۹۵ این آزمایشگاه برای اولین بار، تنها آزمایشگاه در سطح کشور بود که موفق به دریافت گواهینامه ISO 17025 در اندازه گیری بخارات سوخت از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گردید.

 

آزمایشگاه اندازه گیری بخارات سوخت در مرحله COP

آزمایشگاه اندازه گیری بخارات سوخت در مرحله TA