•  
   پروژه های ارتقاء خدمات

   کلینیک کسب و کار
   این بخش با هدف حفظ رقابت پذیری و رشد کسب و کار سازمان ها در بازارها و محیط های متغیر امروزی ایجاد شده است.
   توضیحات کلینیک کسب و کار
   ارتقا سیستم و کیفیت
   این بخش با هدف ارتقا عملکرد سازمانها و پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت به منظور دستیابی به اهداف تعالی سازمانی ایجاد شده است.
   ارزیابی خدمات
   این بخش با هدف استاندارد سازی ، ارزیابی و ارتقا سطح خدمت رسانی در شرکتها و سازمانهای خدمت محور و رتبه بندی سازمانها بر اساس نحوه ارائه خدمات ایجاد شده است و با توجه به گستردگی مفهوم خدمات ،دامنه متنوعی از مشتریان را در برمی گیرد.
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران می باشد.
مجری : پورتال سامان