مسابقه هیجان انگیز پیش بینی جام ملتهای آسیا – امارات ۲۰۱۹

#کیفیت_برتر

مهلت ارسال نتیجه هر مسابقه تا یک ساعت قبل از زمان برگزاری آن مسابقه می باشد.

نحوه امتیاز دهی:

توجه توجه:

*   ۱۰  امتیاز     پیش بینی صحیح و کامل نتیجه مسابقه

*    ۵  امتیاز     پیش بینی صحیح نتیجه برد، باخت و تساوی (صرف نظر از تعداد گل های رد و بدل شده)

*    ۱  امتیاز    =   پیش بینی صحیح تعداد گل های به ثمر رسیده توسط هر تیم (بدون در نظر گرفتن پیش بینی صحیح نتیجه برد، باخت و مساوی)

مثال :
تیم الف ۱.۲  تیم ب

نتیجه پیش بینی شده: امتیاز
تیم الف ۰-۱  تیم ب /          ۱
تیم الف ۲-۰   تیم ب  /       ۶
تیم الف ۱-۰  تیم ب  /        ۶
تیم الف ۳-۰   تیم ب /       ۵
تیم الف ۲-۱   تیم ب  /      ۱۰
تیم الف ۱-۱   تیم ب /        ۱
تیم الف ۱-۳  تیم ب  /       ۰

تیم الف ۱-۲  تیم ب  /       ۰