•  
   فهرست افتخارات و گواهینامه ها

   لوح سپاس شرکت نمونه بازرسی فنی (سال 1386)
   مرجع ارائه دهنده: سازمان ملی استاندارد ایران
   تقدیرنامه اشتهار به کیفیت (سال 1392)
   مرجع ارائه دهنده: سازمان ملی استاندارد ایران
   تقدیرنامه اشتهار به کیفیت (سال1391)
   مرجع ارائه دهنده: سازمان ملی استاندارد ایران
   تندیس واحد نمونه استان تهران (سال 1388)
   مرجع ارائه دهنده: اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران
   لوح سپاس واحد نمونه استان تهران (سال 1387)
   مرجع ارائه دهنده: اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران
   واحد نمونه استان تهران (سال 1391)
   مرجع ارائه دهنده: انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
   جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی (سال 1386)
   مرجع ارائه دهنده: موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی
    
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران می باشد.
مجری : پورتال سامان