بازرسی پیش از حمل PSI (صدورگواهینامه IC)

باتوجه به الزام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه کالاهای وارداتی موضوع اسناد اعتباری می بایست توسط شرکت های بازرسی مورد بازرسی و ارزیابی قرار گیرند.
گواهی بازرسی یا گواهی سوریانس ( بازرسی کالا) سندی است که توسط یکی از شرکت های بازرسی کننده بین المللی صادرمی شود.

دربازرگانی بین المللی که طرفین داد و ستد ساکن کشورهای مختلف می باشند ودر اکثرمعاملات کالا نیز از کشور ثالثی بارگیری و حمل می شود، بازرسی ممکن است اززمان بسته بندی شروع ودرحین بسته بندی تا موقع بارگیری برای حمل به مقصد ادامه یابد ولی معمولاً بازرسی از بسته های آماده جهت صدور انجام گرفته و سپس گواهی بازرسی صادرمی شود.
این شرکت به عنوان بازرس امین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این خدمت را در تمامی گمرکات و درکشور مبدا و مقصد انجام میدهد.

 

کارشناس مسئول مربوطه:

شهرام حصیرباف

تلفن تماس: ۴۳۹۰۴۲۱۴