گزارش رضایت مشتریان از کیفیت خودرو های سواری – نیمه اول سال ۱۳۹۴