گزارش رضایت مشتریان از کیفیت خودرو های سواری – نیمه دوم سال ۱۳۹۲