گزارش رضایت مشتریان از خدمات فروش خودروهای سواری – نیمه دوم سال ۱۳۹۳