گزارش رضایت مشتریان از خدمات فروش خودروهای کار – نیمه دوم سال ۱۳۹۲