گزارش رضایت مشتریان از خدمات فروش خودروهای کار – نیمه اول سال ۱۳۹۲