گزارش تعداد عیوب مشاهده شده در سه ماهه اول مالکیت خودروها(IQS) – سال ۱۳۹۴