برنامه آزمون های آلایندگی مورخ یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

توضیحات زمان تست استاندارد نوع سوخت نوع تست شرکت مربوطه خودرو مورد آزمون ردیف
  ۹:۰۰ EIV Petrol COP ایران خودرو Dena + ۱
  ۱۰:۰۰ EIV Petrol COP ایران خودرو Dena + ۲
  ۱۱:۰۰ EIV Petrol COP سایپا ۱۳۱ ۳
  ۱۳:۳۰ EIV Petrol COP سایپا ۱۳۱ ۴
CH:7555 ۱۴:۱۵ EIV Petrol Research + Modal مدیران خودرو Arrizo 5 ۵
CH:0286 ۱۵:۰۰ EIV Petrol Research + Modal بهمن موتور B 30 ۶
CH:3008 ۱۶:۱۵ EIV GAS Research + Modal پویان صنعت نهاد سمند EF7 CNG ۷
  ۱۷:۰۰ EIV Petrol       ۸
  ۱۸:۰۰ EIV Petrol       ۹
  ۱۹:۰۰ EIV Petrol       ۱۰