بازرسی پیش از حمل PSI (صدورگواهینامه IC)

بازرسی پیش از حمل یکی از فعالیت های بازرسی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران می باشد که توسط بازرسین و تیم تخصصی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان بازرس امین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این خدمت را در تمامی گمرکات و درکشور مبدا و مقصد انجام میدهد.

باتوجه به الزام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه کالاهای وارداتی موضوع اسناد اعتباری می بایست توسط شرکت های بازرسی مورد بازرسی و ارزیابی قرار گیرند.

گواهی بازرسی یا گواهی سوریانس ( بازرسی کالا) سندی است که توسط یکی از شرکت های بازرسی کننده بین المللی صادرمی شود.

دربازرگانی بین المللی که طرفین داد و ستد ساکن کشورهای مختلف می باشند و در اکثرمعاملات کالا نیز از کشور ثالثی بارگیری و حمل می شود، بازرسی ممکن است از زمان بسته بندی شروع و در حین بسته بندی تا موقع بارگیری برای حمل به مقصد ادامه یابد ولی معمولاً بازرسی از بسته های آماده جهت صدور انجام گرفته و سپس گواهی بازرسی صادرمی شود.

کارشناس مسئول مربوطه:

شهرام حصیرباف

تلفن تماس: ۴۳۹۰۴۲۱۴