ارتقاء خدمات و استاندارد سازی

این بخش با هدف استاندارد سازی ، ارزیابی و ارتقا سطح خدمت رسانی و ارائه خدمات در زمینه کسب و کار به شرکتهای و سازمانهای مختلف تولیدی و خدمات ایحاد شده و با توه به گستردگی مفهوم خدمات، دامنه وسیعی از مشتریان را در بر میگیرد.

عمده خدمات این بخش عبارتند از :

۱-مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت

۲-ارزیابی و رتبه بندی سازمانهای خدمت محور

۳-کلینیک کسب و کار


کارشناس مستقیم واحد: بهاره علی مددی
تلفن تماس : ۴۳۹۰۴۱۳۱
مسئول مربوطه: بابک حصارکی
تلفن تماس : ۴۳۹۰۴۱۳۰