ارتقاء خدمات و استاندارد سازی

بخش ارتقاء خدمات و استاندارد سازی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با هدف استاندارد سازی ، ارزیابی و ارتقا سطح خدمت رسانی و ارائه خدمات در زمینه کسب و کار به شرکتهای و سازمانهای مختلف تولیدی و خدمات ایحاد شده و با توجه به گستردگی مفهوم خدمات، دامنه وسیعی از مشتریان را در بر میگیرد.

عمده خدمات  بخش ارتقاء خدمات و استاندارد سازی عبارتند از :

۱-مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت

۲-ارزیابی و رتبه بندی سازمانهای خدمت محور

۳-کلینیک کسب و کار


رییس بخش: بابک حصارکی
تلفن تماس : ۴۳۹۰۴۱۳۰