آیین شب یلدا در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

آیین شب یلدا در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و همچنین مرکز تماس این شرکت همانند گذشته با حضور همکاران برگزار گردید.